توضیحات

* نام سازمان / سازمان های مردم نهاد مجری طرح
* استان
* شهرستان
* عنوان طرح
محدوده جغرافیایی اجرای طرح
محل اجرای طرح
سال اجرای طرح
مدت زمان اجرای طرح
مخاطبین طرح
تعداد مخاطبین تحت پوشش طرح
محدوده سنی مخاطبین
بودجه مصرف شده
دستاورد طرح
چگونه می توان خروجی طرح را مورد ارزیابی قرار داد؟
* لطفا تجربیات موفق خود را در خصوص اجرای طرح در کادر زیر بنویسید؟